Klauzula informacyjna RODO

 
 
   
   
   

                                                                    

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla osób ubiegających się o zatrudnienie w WUP

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

- dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach ogłoszonego naboru na podstawie ustawy z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych -


1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP)

przy ulicy Mickiewicza 41. adres e-mail: sekretariat@wup.pl tel. (91) 42-56-101

 

reprezentowany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

2. W WUP został wyznaczony Inspektor ochrony danych (IOD),  z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: iod@wup.pl lub kierując korespondencję na adres Administratora wskazany w  pkt 1 powyżej.  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych.

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WUP:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,w tym kierownicze stanowisko urzędnicze,  statystycznym oraz przechowywania dokumentacji zgodnie z okresem wynikającym z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który WUP zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kategorie danych podlegające przetwarzaniu to: imię(imiona)i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, dane kontaktowe wskazane przez osobę, informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (oraz dane znajdujące się na kopiach dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz przebieg zatrudnienia), informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie/informacja o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku, gdy kandydaci zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, przetwarzaniu będą podlegać również informacje znajdujące się w kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a określonego w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawie z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 

5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: osoby zapoznające się z informacjami udostępnionymi na tablicy ogłoszeń urzędu, osoby reprezentujące podmioty wykonujące czynności kontrolne na podstawie przepisów prawa, operator pocztowy, firma obsługująca system informatyczny służący do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

6.Przechowywanie.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji na dane stanowisko, zostaną dołączone do jego akt. Dane osobowe pozostałych osób uczestniczących w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. Po tym okresie zostaną w sposób trwały i nieodwracalny zniszczone. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych, czego nie można interpretować jako możliwość uzupełnienia dokumentacji złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze po upływie terminu do jej składania,
  3. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
  4. prawo usunięcia danych osobowych do momentu rozpoczęcia prac Komisji Rekrutacyjnej.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym w szczególności z ww. przepisów prawa. Jest to niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.