Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70 - 383 Szczecin

 

poszukuje kandydata na stanowisko
 doradcy zawodowego / doradcy zawodowego - stażysty

w Wydziale Poradnictwa Zawodowego

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne,
 • na stanowisko doradcy zawodowego minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa zawodowego,
 • znajomość standaryzowanych narzędzi diagnostycznych,
 • umiejętność wykonywania i interpretacji wyników testów i badań psychologicznych,
 • podstawowa wiedza z zakresu działalności samorządu terytorialnego oraz WUP,
 • znajomość problematyki regionalnego rynku pracy,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wymagania zgodne z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,
 • minimum roczny staż w zakresie poradnictwa zawodowego
 • znajomość zagadnień z zakresu poradnictwa zawodowego, w tym metod i narzędzi stosowanych w poradnictwie zawodowym,
 • doświadczenie  w prowadzeniu konsultacji indywidualnych w zakresie poradnictwa zawodowego,
 • doświadczenie  w prowadzeniu zajęć grupowych,
 • umiejętność budowania relacji z klientem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera (MS Office, w tym Word, Internet, poczta elektroniczna),
 • znajomość języka obcego z obszaru UE,
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność podejmowania inicjatyw, umiejętność redagowania pism, zorientowanie na rezultaty pracy.

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało: świadczenie usług w zakresie poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej, polegające na:

 • udzielaniu indywidualnych i grupowych porad zawodowych,
 • udzielaniu indywidualnych i grupowych informacji zawodowych,
 • opracowywaniu, aktualizowaniu i upowszechnianiu informacji zawodowych,
 • prowadzeniu szkoleń z zakresu realizacji usług rynku pracy,
 • udzielaniu pracodawcom wsparcia w jego rozwoju zawodowym i jego pracowników,
 • wykonywanie badań psychologicznych i innych  z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych stosowanych w WUP Szczecin,

prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości oraz archiwizacja dokumentacji w zakresie poradnictwa zawodowego, współpraca z innymi wydziałami urzędu oraz innymi instytucjami, w tym instytucjami rynku pracy w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w WUP w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

 • praca w budynku czterokondygnacyjnym, brak windy, brak łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • praca przeważnie siedząca wewnątrz pomieszczenia, w pełnym wymiarze czasu pracy,
  z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca sprawności fizycznej oraz wymuszonej pozycji ciała;
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego z następującymi dokumentami:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Dokumenty należy składać w kancelarii (pokój 006) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41 w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej z dopiskiem na kopercie ,,Oferta: 8/2018”.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Urząd zastrzega sobie prawo do nie odsyłania przedłożonych dokumentów, które po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Szczecin,  dnia  2 marca 2018 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Głuszko
(2018-03-02 11:24:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Głuszko
(2018-03-02 11:36:53)